ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Een arbeidsdeskundig onderzoek is bij uitstek het middel om de problemen bij verzuim in beeld te krijgen. En de juiste interventies in te zetten voor snelle, adequate en duurzame re-integratie. Dit levert tijd en dus geld op. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft u en uw werknemer inzicht en biedt duidelijkheid met betrekking tot de beperkingen en mogelijkheden van uw werknemer in de situatie rond het verzuim.

Wat houdt het onderzoek in?
- Gesprek met werkgever en werknemer op het bedrijf.
- Overleg met eventuele verzekeraars.
- Beoordeling en advisering en eventuele aanpassing van het Plan van Aanpak en uitvoering
Wet verbetering Poortwachter.
- Onderzoek en beoordeling eigen functie en functiebelasting.
- Onderzoek en beoordeling andere functies binnen de organisatie op passendheid.
- Rapportage opstellen.

Als uit het onderzoek blijkt dat op basis van de door de bedrijfsarts aangegeven beperkingen de eigen arbeid niet meer uitgevoerd kan worden, vindt onderzoek plaats naar andere passende mogelijkheden binnen de organisatie. Als hieruit blijkt dat re-integratie bij de eigen werkgever niet tot de mogelijkheden behoort,
wordt door de arbeidsdeskundige een re-integratie visie en advies opgesteld. Outplacement kan nu worden ingezet.

De arbeidsdeskundige stelt een uitgebreide rapportage op die kan worden opgenomen in het
re-integratiedossier. Bij een eventuele toetsing door het UWV ten behoeve van de beoordeling voor de WIA is dan afdoende vastgelegd dat de eigen arbeid niet geschikt is. En dat bijvoorbeeld andere passende arbeid binnen de organisatie niet voor handen is.
De arbeidsdeskundige wordt als deskundige geraadpleegd wanneer een (langdurige) onbalans dreigt in de verhouding tussen mens - werk - en inkomen. De arbeidsdeskundige beoordeelt, voorkomt of herstelt die onbalans.
Wanneer iemand door ziekte of gebrek zijn eigen werk niet meer kan doen is dat zowel voor de persoon in kwestie als voor de werkgever bijzonder ingrijpend. Wat iemand door zijn ziekte niet meer kan is vaak wel duidelijk. Maar het roept evenzo vele vragen op:
* Wat zijn nog passende arbeidsmogelijkheden?
* Kan ik mijn eigen werk blijven doen of kan dit worden aangepast?
* Zijn er andere mogelijkheden binnen mijn eigen bedrijf of moet extern worden gezocht?
* Wat kunnen werkgever en werknemer van elkaar aan inspanningen verlangen?
* Wat zijn de inkomensconsequenties op langere termijn?
Antwoorden op deze vragen blijven meestal veel te lang onduidelijk. Werkgever en werknemer kunnen dit hele speelveld ook onmogelijk overzien. Hoe sneller partijen daar duidelijkheid over hebben, des te sneller de re-integratie kan verlopen. De arbeidsdeskundige is de erkende specialist om antwoord op deze vragen te geven. Door mensen weer duidelijkheid en perspectief te bieden demedicaliseer je verzuim. Behalve 'wegen' van de belangen van werkgever en werknemer, probeert hij ook mensen te 'bewegen'. Gelukkig hebben mensen en organisatie het vermogen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.